Oddział Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru 
sanitarnego należy między innymi: 
 
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w 
szczególności dotyczące: 
 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków 
 • żywienia zbiorowego; 
 • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności; 
 • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami 
 • przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi 
 • mieć wpływ na zdrowie ludzi. 

czytaj dalej ...

 

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniach od  1 lipca do 21 września 2018 r. przeprowadzili 30 kontroli sanitarnych w przyczepach gastronomicznych oraz w przyczepach piekarniczo-cukierniczych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarnohigienicznego oraz sanitarno-technicznego zakładów, oceny warunków przechowywania środków spożywczych łatwo psujących się oraz oceny znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych na życzenie konsumenta zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz krajowym  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

W trakcie prowadzonych czynności przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w 10 skontrolowanych przyczepach gastronomicznych oraz w 2 przyczepach piekarniczo-cukierniczych uchybienia natury sanitarnohigienicznej.

W przypadku 3 kontroli przyczep gastronomicznych, a także 2 kontroli w przyczepie piekarniczo-cukierniczej stwierdzono uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Za stwierdzone nieprawidłowości natury sanitarnohigienicznej w przyczepach gastronomicznych, na osoby odpowiedzialne nałożono 5 grzywien w drodze mandatów karnych, natomiast za nieprawidłowości stwierdzone w przyczepach piekarniczo-cukierniczych nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu karnego. W pozostałych zakładach wydano  doraźne zalecenia pokontrolne mające na celu poprawę stanu sanitarnego.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej w przypadku przyczep gastronomicznych wydane zostały 3 decyzje administracyjne. W przypadku przyczep piekarniczo-cukierniczych zostały wydane 2 decyzje administracyjne w tym

1 dotycząca zakazu wprowadzania do obrotu handlowego środków spożywczych łatwo psujących się.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

 • nieprawidłowe warunki magazynowania surowców oraz środków spożywczych pakowanych jednostkowo;
 • nieprawidłowy stan sanitarnohigieniczny pomieszczeń w kontrolowanych zakładach;
 • brak do wglądu orzeczeń z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych osób pracujących w styczności z żywnością;

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakładach w zakresie znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych na życzenie konsumenta.

Ponadto przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w okresie od 1 sierpnia do 21 września 2018 r. przeprowadzili 10 kontroli sanitarnych firm transportowych w zakresie oceny warunków sanitarnohigienicznych oraz zapewnienia właściwej temperatury podczas przewozu środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie.

Kontrolą objęto łącznie 17 środków transportu przewożących żywność. Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarnohigienicznego oraz sanitarno-technicznego pojazdów, higieny personelu, a także oceny warunków transportu środków spożywczych wymagających przechowywania w obniżonej temperaturze. W wyżej wymienionym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Opracowała: Joanna Maj i Ewelina Prokopek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o podstawowych zasadach bezpiecznego zbierania grzybów.

 • zbieraj grzyby tylko dobrze znane, co do których nie masz wątpliwości, że są jadalne (korzystaj z atlasów grzybów),
 • zbieraj grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, nie zbieraj owocników małych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku,
 • pamiętaj, że większość grzybów trujących to grzyby blaszkowe. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe,
 • nie oceniaj grzybów na podstawie smaku, ponieważ – przykładowo – śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy ma smak łagodny, nie wyróżniający się niczym szczególnym,
 • zbieraj grzyby do koszyków, bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie do reklamówek foliowych powodujących zaparzanie grzybów przyspieszających ich psucie,
 • potrawy z grzybów spożywaj świeże, bezpośrednio po sporządzeniu,
 • nie przechowuj potraw z grzybów nawet w lodówce, ponieważ łatwo się psują i szybko powstają w nich substancje trujące,
 • nie podawaj grzybów małym dzieciom, ludziom w podeszłym wieku oraz osobom mającym kłopoty z układem pokarmowym.

Pamiętaj!

Nie wkładaj do koszyka grzybów, których nie jesteś pewien czy są jadalne, nawet najbardziej doświadczonym grzybiarzom przytrafiają się pomyłki.

Pamiętaj!

Zatrucia grzybami  objawiają się bólami głowy, brzucha, nudnościami i biegunką, podwyższoną temperaturą. Należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Osoby zbierające grzyby na własne potrzeby w przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów (świeżych, nie suszonych) mogą skorzystać z porady w PSSE w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z zatrudnionymi w tutejszej stacji klasyfikatorami grzybów p. Magdaleną Wojdas, tel. 12 417 24 24 wew. 142 (w godzinach 8.00 - 13.30 poniedziałek - piątek) oraz p. Małgorzatą Smulską, tel. 12 644 91 33 wew. 129 (w godzinach: 10.30 – 13.00 poniedziałek, 7.30 - 10.30 wtorek - piątek).

 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce ”Poznaj grzyby unikniesz zatrucia”. Link:  grzybyjadalne.wordpress.com

 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o podstawowych zasadach bezpiecznego zbierania grzybów.

 • zbieraj grzyby tylko dobrze znane, co do których nie masz wątpliwości, że są jadalne (korzystaj z atlasów grzybów),

 • zbieraj grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, nie zbieraj owocników małych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku,

 • pamiętaj, że większość grzybów trujących to grzyby blaszkowe. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe,

 • nie oceniaj grzybów na podstawie smaku, ponieważ – przykładowo – śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy ma smak łagodny, nie wyróżniający się niczym szczególnym,

 • zbieraj grzyby do koszyków, bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie do reklamówek foliowych powodujących zaparzanie grzybów przyspieszających ich psucie,

 • potrawy z grzybów spożywaj świeże, bezpośrednio po sporządzeniu,

 • nie przechowuj potraw z grzybów nawet w lodówce, ponieważ łatwo się psują i szybko powstają w nich substancje trujące,

 • nie podawaj grzybów małym dzieciom, ludziom w podeszłym wieku oraz osobom mającym kłopoty z układem pokarmowym.

Pamiętaj!

Nie wkładaj do koszyka grzybów, których nie jesteś pewien czy są jadalne, nawet najbardziej doświadczonym grzybiarzom przytrafiają się pomyłki.

Pamiętaj!

Zatrucia grzybami  objawiają się bólami głowy, brzucha, nudnościami i biegunką, podwyższoną temperaturą. Należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Osoby zbierające grzyby na własne potrzeby w przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów (świeżych, nie suszonych) mogą skorzystać z porady w PSSE w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z zatrudnionymi w tutejszej stacji klasyfikatorami grzybów p. Magdaleną Wojdas, tel. 12 417 24 24 wew. 142 (w godzinach 8.00 - 13.30 poniedziałek - piątek) oraz p. Małgorzatą Smulską, tel. 12 644 91 33 wew. 129 (w godzinach: 10.30 – 13.00 poniedziałek, 7.30 - 10.30 wtorek - piątek).

 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce ”Poznaj grzyby unikniesz zatrucia”.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniach od 12 maja do 7 czerwca 2018 r. przeprowadzili 15 kontroli sanitarnych w zakładach żywnościowo-żywieniowych zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych w powiecie krakowskim (Ojców, Pieskowa Skała, Sułoszowa, Korzkiew, Wola Kalinowska). Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarnohigienicznego oraz sanitarno-technicznego obiektów, a także oceny znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych na życzenie konsumenta zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz krajowym  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

 

W trakcie prowadzonych czynności przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w 7 skontrolowanych zakładach uchybienia natury sanitarnohigienicznej, w 1 przypadku uchybienia natury sanitarno-technicznej oraz w 1 przypadku stwierdzono uchybienie dotyczące braku opracowanej i wdrożonej dokumentacji z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i  systemu HACCP.

 

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

 • brak środków do mycia rąk i ich higienicznego suszenia przy umywalkach do mycia rąk;
 • brak należytej czystości i porządku w pomieszczeniach zakładu;
 • nieprawidłowe magazynowanie surowców oraz środków spożywczych pakowanych jednostkowo.

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości natury sanitarnohigienicznej nałożono 4 grzywny w drodze mandatów karnych oraz wydano doraźne polecenia pokontrolne mające na celu poprawę stanu sanitarnego w zakładach. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej oraz brakiem opracowanej i wdrożonej dokumentacji z zakresu GHP, GMP i HACCP wydane zostały 2 decyzje administracyjne.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakładach w zakresie znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych na życzenie konsumenta.

 

Opracowała: Aleksandra Kowalik

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o podstawowych zasadach bezpiecznego zbierania grzybów.

 • zbieraj grzyby tylko dobrze znane, co do których nie masz wątpliwości, że są jadalne (korzystaj z atlasów grzybów),
 • zbieraj grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, nie zbieraj owocników małych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku,
 • pamiętaj, że większość grzybów trujących to grzyby blaszkowe. Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe,
 • nie oceniaj grzybów na podstawie smaku, ponieważ – przykładowo – śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy ma smak łagodny, nie wyróżniający się niczym szczególnym,
 • zbieraj grzyby do koszyków, bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie do reklamówek foliowych powodujących zaparzanie grzybów przyspieszających ich psucie,
 • potrawy z grzybów spożywaj świeże, bezpośrednio po sporządzeniu,
 • nie przechowuj potraw z grzybów nawet w lodówce, ponieważ łatwo się psują i szybko powstają w nich substancje trujące,
 • nie podawaj grzybów małym dzieciom, ludziom w podeszłym wieku oraz osobom mającym kłopoty z układem pokarmowym.

Pamiętaj!

Nie wkładaj do koszyka grzybów, których nie jesteś pewien czy są jadalne, nawet najbardziej doświadczonym grzybiarzom przytrafiają się pomyłki.

Pamiętaj!

Zatrucia grzybami  objawiają się bólami głowy, brzucha, nudnościami i biegunką, podwyższoną temperaturą. Należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Osoby zbierające grzyby na własne potrzeby w przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów (świeżych, nie suszonych) mogą skorzystać z porady w PSSE w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z zatrudnionymi w tutejszej stacji klasyfikatorami grzybów p. Magdaleną Wojdas, tel. 12 417 24 24 wew. 142 (w godzinach 8.00 - 13.30 poniedziałek - piątek) oraz p. Małgorzatą Smulską, tel. 12 644 91 33 wew. 129 (w godzinach: 10.30 – 13.00 poniedziałek, 7.30 - 10.30 wtorek - piątek).

 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce ”Poznaj grzyby unikniesz zatrucia”. Link:  grzybyjadalne.wordpress.com

 
 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie