Oddział Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru 
sanitarnego należy między innymi: 
 
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w 
szczególności dotyczące: 
 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków 
 • żywienia zbiorowego; 
 • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności; 
 • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami 
 • przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi 
 • mieć wpływ na zdrowie ludzi. 

czytaj dalej ...

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym w dniach 9 i 10 maja 2013 r. przeprowadzono kontrole obejmujące punkty sprzedaży obwarzanków zlokalizowanych w obrębie płyty Rynku Głównego wraz z ulicami przyległymi, dzielnicy Kazimierz oraz dworców PKS, PKP. Kontrolą akcyjną objęto 41 punktów. W trakcie trwania czynności kontrolnych szczególną uwagę zwrócono na higienę osób prowadzących sprzedaż obwarzanków oraz higienę sprzedaży. W 18 przypadkach stwierdzono uchybienia natury sanitarno - higienicznej. Do najczęściej powtarzających się uchybień należały:

 • nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny wózków,
 • brak odzieży ochronnej zatrudnionego personelu
 • brak do wglądu dokumentacji identyfikującej dostawców oraz producentów obwarzanków,
 • brak do wglądu w czasie kontroli orzeczeń z badań lekarskich. dla celów sanitarno –epidemiologicznych osób do kontaktu z żywnością

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami sanitarnymi wydano doraźne zalecenia pokontrolne bezzwłocznego ich usunięcia oraz nałożono 18 mandatów karnych.

Opracował: Rafał Bielik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w 2012 roku na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego pobranych zostało łącznie 1525 prób z czego zakwestionowano 44 co stanowi 2,9% ogólnej liczby prób. Z zakwestionowanych prób 38 dotyczyło środków spożywczych, 6 materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Najwięcej prób żywności kwestionowano z uwagi na zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz zanieczyszczenia biologiczne. Ponadto odnotowano takie przypadki jak: zanieczyszczenie Ochratoksyną A w mące, przekroczenie Najwyższego Dopuszczalnego Poziomu kadmu w malinach świeżych oraz przekroczenie Najwyższego Dopuszczalnego Poziomu kwasu sorbowego w śliwkach suszonych. W odniesieniu do materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. podstawą kwestionowania były niewłaściwe cechy organoleptyczne oraz niezgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie. Należy nadmienić, iż na 6 zakwestionowanych prób cztery pochodziły z Chin, a dwie z UE.

W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w próbkach produktów pochodzących od producentów prowadzących działalność na terenie podległym Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu wszczynano postępowanie mające na celu wyeliminowanie niezgodności, w pozostałych przypadkach informacja o kwestionowanej próbce przekazywana była do wykorzystania służbowego organom sprawującym nadzór nad zakładem produkcyjnym lub importerem danego środka spożywczego.
Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dokonali również oceny zgodności oznakowania środków spożywczych z obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu pobrano 95 prób z czego zakwestionowano 78 co stanowi 82% wszystkich pobranych do oceny znakowania prób. Próby pobierane były z obrotu hurtowego i detalicznego jak też z zakładów produkcyjnych. Stwierdzane w tym zakresie nieprawidłowości dotyczyły: braku podanego numeru partii produkcyjnej, błędne określenie terminu przydatności do spożycia, podania w nieprawidłowej kolejności składników użytych do produkcji lub niezgodnie z posiadana recepturą, umieszczanie na etykietach produktów w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
W przypadku oceny znakowania suplementów diety najczęściej występującą nieprawidłowością było podawanie informacji sugerujących właściwości lecznicze produktu. W wypadku stwierdzenia w/w nieprawidłowości wszczynano postępowanie mające na celu ich wyeliminowanie.


Opracowała: Magdalena Wojdas

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku z oceną zakresu proponowanego asortymentu w sklepikach szkolnych i jego wpływu na jakość żywienia dzieci i młodzieży, na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego w okresie od marca do końca czerwca 2013 r. skontrolowano 51 sklepików i bufetów szkolnych.

Ocenę asortymentu proponowanego w sklepikach szkolnych przeprowadzono na podstawie obserwacji i wywiadu, z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza obejmującego zarówno listę typowych jak i zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia produktów dostępnych w sklepikach szkolnych.

Wyniki analizy pokazały, iż w sklepikach szkolnych dominują wyroby cukiernicze, jak np. drożdżówki, wafelki, batony czekoladowe oraz chipsy i słone paluszki. W przypadku młodszych dzieci z klas 1-3 największa popularnością (z uwagi na niską cenę) cieszą się lizaki i gumy rozpuszczalne. Tylko w części sklepików dzieci mogą zakupić produkty takie jak: kanapki, jogurty czy desery mleczne (1/3 kontrolowanych obiektów). Ponad połowa sklepików oferuje natomiast świeże owoce głównie jabłka. Na terenie 41 sklepików stwierdzono możliwość zakupu ciasteczek i batonów zbożowych. Jednak tylko kilka z nich oferuje prozdrowotne ciasteczka musli, suszone owoce, orzechy i nasiona. Produkty typu „fast food” w sprzedaży miało 26 sklepików - głównie były to gotowe zapiekanki podgrzewane na miejscu. W większości sklepików szkolnych w ofercie znajduje się szeroki asortyment napojów zimnych: soków i napojów owocowych, napojów gazowanych, wód mineralnych. Należy jednak podkreślić wąski asortyment oferowanych wód mineralnych w przeciwieństwie do  dużego wyboru napojów gazowanych. W 19 sklepikach usytuowanych na terenie Zespołów Szkół stwierdzono w sprzedaży napoje energetyzujące.


Wyniki powyższej analizy pokazują, iż oferta produktów spożywczych dostępna w sklepikach szkolnych może sprzyjać kształtowaniu niewłaściwych zwyczajów oraz nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. Tymczasem jeśli dziecko nie zabrało z domu drugiego śniadania do szkoły, miejscem, które daje mu możliwość zakupu kanapki, przekąski czy napoju jest sklepik szkolny. Oczywiście stanowią one tylko pewien fragment w łańcuchu żywieniowym, nie mniej niezwykle istotny w zakresie edukacji żywieniowej. Ważne jest zatem aby oferowane w nich produkty były wartościowe pod względem odżywczym, jak najbardziej urozmaicone i przede wszystkim polecane w żywieniu dzieci i młodzieży.

W czasie przeprowadzanych kontroli sanitarnych sklepików szkolnych przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie udzielali wskazań dotyczących wprowadzania do obrotu produktów zalecanych w żywieniu dzieci i młodzieży. Tutejszy Inspektor Sanitarny planuje podjecie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. Ponadto na wniosek dyrekcji szkół przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie uczestniczą w pogadankach dla rodziców jak również dzieci dotyczących prawidłowego kształtowania nawyków żywieniowych.


Opracowała: Barbara Undas

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w 2012 r. na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego w ramach prowadzonego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (Rapid Alert System for Food and Feed), zwanego „systemem RASFF” prowadzono postępowanie w 87 przypadkach zgłoszeń: w tym w 52 przypadkach zgłoszeń alarmowych, 32 przypadkach zgłoszeń informacyjnych oraz 3 przypadkach zgłoszenia informacyjnych własnych. W ramach prowadzonych postępowań przeprowadzono łącznie 1371 kontroli interwencyjnych. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wycofano z obrotu, ogółem 6977 szt. kwestionowanych produktów oraz 1157,53 kg kwestionowanej żywności.


Żywność wycofywana była m. in. ze względu na:

 • stwierdzenie zmian organoleptycznych w kaszy,
 • stwierdzenie zbyt wysokiej zawartości dwutlenku siarki w produktach takich jak: „Mieszanka suszonych owoców”, „Suszona gruszka” czy „Rodzynki sułtańskie”,
 • stwierdzenie nieautoryzowanego barwnika E-127 (erytrozyny) w herbacie w proszku pochodzącej z Tajwanu,
 • stwierdzenie obecności nieautoryzowanego kwasu mrówkowego w kapuście kiszonej,
 • stwierdzenia wysokiej zawartości glutenu w produkcie pn: „Prażynki ziemniaczane solone”
 • wykrycie nieautoryzowanej genetycznej modyfikacji „BT 176 kukurydzy” użytej do produkcji popcornu,
 • stwierdzenie zawartości nieautoryzowanego składnika 1,3-dimetyloamyloaminę (DMAA) w suplementach diety,
 • stwierdzenie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu substancji konserwującej – kwasu sorbowego w „śliwkach suszonych”
 • stwierdzenie obecność szkodników w produkcie: „Kasza jęczmienna wiejska”,
 • stwierdzenie obecności glutenu w produktach bezglutenowych takich jak: „Mąka kukurydziana” i  „Pałeczki kukurydziane”,
 • użycie do produkcji wyrobów cukierniczych niewłaściwej jakości suszu jajecznego,
 • stwierdzenie obecności aflatoksyny B1 i sumy aflatoksyn B1,B2,B3,G2 w jądrach pestek moreli,
 • stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego limitu benzo(a)piranu w oleju rzepakowym,
 • stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego poziomu deoksyniwalenolu w „Kulkach kukurydzianych”
 • stwierdzenie obecności bakterii Salmonella w „Herbatach”,
 • stwierdzenie podwyższonego poziomu kadmu w tuńczyku w oleju,
 • stwierdzenie obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa w wodzie źródlanej niegazowanej,
 • stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego limitu ochratoksyny A w mące żytniej do wypieku domowego chleba.

Produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością wycofywane była m. in. ze względu na:

przekroczenie migracji chromu do 3% kwasu octowego w  produktach takich jak: tarka czy salaterka plastikowa produkcji chińskiej,

 • niewłaściwe cechy organoleptyczne wałka drewnianego, produkcji chińskiej,
 • niewłaściwe cechy organoleptyczne przyborów kuchennych drewnianych,
 • przekroczenia kadmu i ołowiu w produktach takich jak: „Komplet 6 szklanek + dzbanek”, „Komplet do soków” czy „Kubek szklany”.

Opracował: Grzegorz Procak

Ocena jakości tłuszczu smażalniczego w zakładach żywienia otwartego w tym zakładach małej gastronomii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 25.09.12r. (Dz.U.2012 poz. 1096) w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających które mogą znajdować się tłuszczach stosowanych do smażenia oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczenia.

Smażenie jest obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych metod obróbki termicznej żywności, przede wszystkim ze względu na jego szybkość oraz walory organoleptyczne jakimi cechują się uzyskane w ten sposób produkty. Niestety w trakcie smażenia w wyniku degradacji tłuszczu powstają produkty uboczne w zależności od:

 • rodzaju wykorzystywanego tłuszczu
 • rodzaju smażonej żywności, wielkości i masy
 • warunków smażenia, w tym głównie od czasu i temperatury obróbki termicznej
 • obecności naturalnych i syntetycznych przeciwutleniaczy

Jest to bardzo liczna grupa związków chemicznych o charakterze polarnym mających wpływ na rozwój chorób cywilizacyjnych takich jak: miażdżyca, nadciśnienie, choroby układu krążenia oraz trawiennego, zmiany degeneracyjne prowadzące do przewlekłych stanów zapalnych, a w konsekwencji chorób nowotworowych. Zawartość związków polarnych, czyli substancji zanieczyszczających jest miarą zużycia tłuszczu używanego do smażenia głębokiego potraw serwowanych w lokalach gastronomicznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia daje szybką i miarodajną, wyrażoną w procentowej zawartości związków polarnych, możliwość oceny stopnia zużycia oleju smażalniczego przez pracowników podmiotów prowadzących działalność żywieniowo-żywnościową oraz przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż przedstawiciele PPIS w Krakowie przeprowadzili kontrole w obiektach żywieniowo-żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem jakości tłuszczów smażalniczych używanych w trakcie procesów produkcyjnych. Kontrolą objęto 50 obiektów, w których dokonano oceny jakości tłuszczów smażalniczych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia badania te były wykonywane metodą szybką (z użyciem szybkich testów). W wyniku przeprowadzonej oceny nie stwierdzono tłuszczów o niewłaściwej jakości.


Opracował: Wojciech Wanic

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie