Oddział Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru 
sanitarnego należy między innymi: 
 
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w 
szczególności dotyczące: 
 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków 
 • żywienia zbiorowego; 
 • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności; 
 • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami 
 • przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi 
 • mieć wpływ na zdrowie ludzi. 

czytaj dalej ...

 

Przy sprzedaży środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych na miejscu każdy konsument winien posiadać dostęp do informacji na temat składników żywności. Informacja ta powinna być podana w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób dostępny bezpośrednio konsumentom. Zasady dotyczące znakowania środków spożywczych powinny być przestrzegane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966, z późn. zm.). Dz.U. 2013 poz. 414, jako zmiana Przy sprzedaży artykułów spożywczych bez opakowań lub pakowanych na miejscu klient powinien uzyskać następujące informacje: nazwę albo imię i nazwisko producenta; wykaz składników; klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej. W przypadku produktów rybołówstwa mrożonych glazurowanych należy podać dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach; Ponadto w przypadku pieczywa – dodatkowo należy podać: masę jednostkową oraz informację czy „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” jeśli zostały zastosowane powyższe procesy technologiczne


Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie prowadzący nadzór nad obrotem środków spożywczych w trakcie wykonywanych czynności kontrolnych będą weryfikować dostępność informacji dla klientów wszystkich środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży zgodnie z  w.w. Rozporządzeniem. Dlatego też obowiązkiem przedsiębiorców wprowadzających do obrotu środki spożywcze jest dokładne zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego i jego przestrzeganie.


Wykonał: Marek Słupek

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie od lutego do maja 2014 r. przeprowadzili kontrole sanitarne w 36 hostelach,  w których na podstawie analizy stron internetowych oraz otrzymanych wniosków skargowych od konsumentów, istniało podejrzenie prowadzenia działalności żywieniowo-żywnościowej bez złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W trakcie kontroli szczególną uwagę zwrócono na:

 1. dopełnienie obowiązku przez podmioty prowadzące działalność żywieniowo-żywnościową zawartego w art. 64.1 ustawy z dnia 25 maja 2006r. o bezpieczeństwie żywności i  żywienia, zgodnie z którym podmioty działające na rynku spożywczym składają wniosek o wpis do rejestru zakładów, o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów (…) w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności;
 2. spełnienie wymaganych warunków higienicznych do prowadzenia działalności żywieniowo-żywnościowej określonych w Rozp. 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, w tym na:
 • prawidłowość prowadzenia procesów mycia i dezynfekcji naczyń stołowych na których podawane były posiłki;
 • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń;
 • higienę zatrudnionego personelu z uwzględnieniem posiadania przez personel pracujący w styczności z żywnością orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych w miejscu wykonywanej pracy.

W  wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych stwierdzono:

 • w 19 przypadkach prowadzenie działalności żywieniowo-żywnościowej pomimo braku złożenia wniosku o zatwierdzenie oraz wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • w 11 zakładach nieprawidłowości związane z prowadzeniem procesów mycia i dezynfekcji naczyń stołowych;
 • w 4 zakładach brak orzeczeń dla celów sanitarno-epidemiologicznych personelu pracującego w styczności z żywnością w miejscu wykonywanej pracy;
 • w 5 przypadkach uchybienia sanitarno-techniczne polegające na braku wystarczającej ilości punktów wodnych w ogólnodostępnych kuchenkach hosteli.

W następstwie przeprowadzonych kontroli sanitarnych zostało wydanych 12 decyzji administracyjnych dotyczących zakazu prowadzenia działalności żywieniowo-żywnościowej w tym: 7 decyzji dotyczyło zakazu podawania posiłków przygotowywanych z gotowych produktów oraz napojów ciepłych i zimnych w naczyniach wielokrotnego użytku, 5 decyzji dotyczyło zakazu używania naczyń wielokrotnego użycia do przygotowywania posiłków oraz napojów przez gości. W 7 przypadkach podmioty zobligowały się do zaprzestania prowadzenia działalności żywieniowo-żywnościowej począwszy od dnia kontroli. W związku z rozpoczęciem działalności żywieniowo-żywnościowej bez złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru, zostało sporządzonych 15 wniosków o ukaranie karą pieniężną do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz w następstwie stwierdzonych uchybień w 4 przypadkach osoby odpowiedzialne zostały ukarane grzywną w drodze mandatu karnego.

 

 

Opracował: Paweł Ptak

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi:

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące:

 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;
 • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;
 • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

 

Szczegółowe zadania Oddziału Higieny Żywności Żywienia Przedmiotów Użytku i Kosmetyków:

W oparciu o Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia realizowane są zadania związane z:·        

 • kontrolą wymagań dotyczących stosowania oraz wprowadzania do obrotu substancji dodatkowych do żywności określonych w rozporządzeniu nr 1333/2008.
 • kontrolą wymagań dotyczących stosowania oraz wprowadzania do obrotu enzymów spożywczych określonych w rozporządzeniu nr 1332/2008.
 • kontrolą wymagań dotyczących aromatów, składników żywności o właściwościach aromatyzujących oraz rozpuszczalników używanych lub stosowanych w produkcji określonych w rozporządzeniu nr 1334/2008
 • kontrolą wymagań dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, określonych w rozporządzeniu nr 396/2005
 • kontrolą zasadności, poprawności oraz uprawnień do użycia napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym
 • kontrolą wymagań dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania wyrobów gotowych, informacjami nt. miejsca i źródła pochodzenia (surowców, półproduktów, produktów gotowych,) oraz dokumentacji towarzyszącej ww. środkom spożywczym pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dla nowej żywności i nowych składników żywności (rozporządzenie Nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności
 • kontrolą wymagań dotyczących suplementów diety oraz procesów wzbogacania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania wyrobów gotowych, informacjami nt. miejsca i źródła pochodzenia (surowców, półproduktów, produktów gotowych,) oraz dokumentacji towarzyszącej ww. środkom spożywczym pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dla nowej żywności i nowych składników żywności (rozporządzenie Nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności
 • monitorowaniem produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zgodnie z rozporządzeniem Nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności
 • kontrolą ujęcia, instalacji i urządzeń służących do wydobywania, transportu i rozlewu, a także opakowania, wprowadzania do obrotu i znakowania naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych
 • kontrolą wymagań dotyczących grzybów (świeżych i suszonych) i przetworów grzybowych
 • kontrolą prawidłowości znakowania środków spożywczych (kontrola prawidłowości oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniem nr 1924/2006)
 • kontrolą podmiotów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie dobrej praktyki produkcyjnej określonej w rozporządzeniu nr 2023/2006
 • kontrolą podmiotów zajmujących się recyklingiem w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 282/2008
 • kontrolą podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie przestrzegania w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004
 • rejestracją oraz zatwierdzaniem, warunkowego zatwierdzania, przedłużaniem warunkowego zatwierdzenia, zawieszaniem oraz cofaniem zatwierdzenia zakładów działających na rynku spożywczym
 • prowadzenie na bieżąco bazy danych obiektów branży żywnościowej będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • wydawaniem decyzje o wykreśleniu z rejestru zakładów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • rejestracji oraz wydawania zatwierdzenia obiektów lub urządzeń ruchomych i tymczasowych, dla podmiotów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność z tych obiektów lub urządzeń
 • rejestracji urządzeń dystrybucyjnych, oraz prawidłowości ich znakowania, dla podmiotów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność z tych urządzeń
 • kontrolą przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w ramach dostaw bezpośrednich
 • kontrolą materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 1935/2004 oraz w rozporządzeniu nr 282/2008
 • dokonywaniem urzędowych kontroli żywności w zakresie bezpieczeństwa żywności, w odniesieniu do: żywności pochodzenia niezwierzęcego produkowanej i wprowadzanej do obrotu, przywożonej z państw trzecich oraz wywożonej i powrotnie wywożonej do tych państw, produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP w zakładach objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • kontrolą żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do wykorzystania jako żywność w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu nr 1829/2003, rozporządzeniu nr 1830/2003 oraz rozporządzeniu (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1)
 • zlecania badań laboratoryjne dla celów urzędowych kontroli żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • kontroli na Granicznych Punktach Kontroli żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, przywożone z państw trzecich
 • wydawania świadectw stwierdzających spełnianie przez towary objęte graniczną kontrolą sanitarną wymagań zdrowotnych
 • wykonywania zadań dotyczące powiadamiania o niebezpiecznej żywności, w tym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz paszach określonych w przepisach o paszach oraz o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu RASFF
 • kontrolę podmiotów działających na rynku spożywczym dotyczącą przestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 29 07 2005 r. (Dz. U. Nr 175 poz. 1485 z poź. zm.)
 • kontrole podmiotów działających na rynku spożywczym dotyczącą przestrzegania ustawy o ochrony zdrowia przed następstwami uzycia tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 9.11.1995 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 81 poz 529 z poźn. zm.)

 

Określenie kierunków oraz koordynowanie działalności w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz jakością żywienia, a w szczególności:·         

 • przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym drugiej instancji w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku.
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji konsumentów.
 • koordynowanie działań w ramach Krajowego Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF) na terenie powiatu.
 • koordynowanie działań związanych z oceną stopnia wdrażania i skuteczności systemu HACCP w zakładach żywnościowo-żywieniowych.
 • współpraca z innymi służbami kontrolnymi i organizacjami samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • prowadzenie edukacji społeczeństwa w kierunku umacniania i kształtowania właściwych postaw oraz zachowań prozdrowotnych, w tym szczególnie propagowanie zasad racjonalnego żywienia.
 • przeprowadzanie ocen  sposobu żywienia w oparciu o jadłospisy dekadowe, metodą szacunkową na podstawie rejestrów magazynowych przy pomocy programu WIKT w porównaniu z obowiązującymi normami żywienia dla ludności Polski. 
 • realizacja „Planu pobierania próbek do badań żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej .”
 • kontrola i nadzór nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniach 1829/2003 i 1830/2003 dotyczących żywności genetycznie zmodyfikowanej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego znakowania środków spożywczych zawierających GMO oraz dokumentacji towarzyszącej w/w środkom spożywczym.
 • kontrola i nadzór w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności wzbogacanej, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, określonych w szczególności przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rozporządzenia Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.
 • kontrola i nadzór w obszarze procedur i/lub systemów identyfikowalności przedsiębiorstw dla suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania wyrobów gotowych, informacjami nt. miejsca i źródła pochodzenia (surowców, półproduktów, produktów gotowych,) oraz dokumentacji towarzyszącej ww. środkom spożywczym pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dla nowej żywności i nowych składników żywności (rozporządzenie Nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności.
 • kontrola i nadzór nad producentami środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób nietolerujących gluten w zakresie postanowień Komisji Nr 41/2009 dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących gluten z uwzględnieniem ustalonych w przedsiębiorstwach limitów krytycznych i procedur które służą ich monitorowaniu.
 • nadzór w zakresie zgodności środków spożywczych z przepisami rozporządzenia 953/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października w sprawie substancji zabronionych w sporcie z pośród wymienionych na Liście substancji i metod zabronionych w 2012 roku, publikowanej corocznie przez Światową Agencję Antydopingową.
 • prowadzenie na bieżąco bazy danych obiektów branży żywnościowej będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • prowadzenie na bieżąco bazy danych wyników badania próbek pobranych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności.
 • nadzór nad importem i eksportem żywności.

 

Ponadto Oddział HŻŻPUiK w ramach bieżącego nadzoru obejmuje kontrolę przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków produkcji i obrotu kosmetykami zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z  30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych w zakładach produkcyjnych sprawdzane są wymagania dotyczące :

 • produkcji wyrobów kosmetycznych  zgodnie  z GMP (Good Manufacturing Practice) Dobrą Praktyką Produkcyjną,  która nakłada na przedsiębiorcę spełnienie wymagań zgodnie z normą PN - EN ISO 22716:2007, dotyczącą:  personelu, pomieszczeń pracy, wyposażenia, materiałów wyjściowych i opakowaniowych,  produkcji, produktu gotowego, laboratorium kontroli jakości, postępowania z odpadami, podwykonawstwa (kooperacji), reklamacji wycofania produktu z obrotu, wewnętrznych audytów, dokumentacji
 • rejestracji w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (CPNP)
 • oceny raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego obejmującego –ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego, właściwości fizykochemiczne oraz stabilność produktu kosmetycznego, jakość mikrobiologiczną, zanieczyszczenia ilości śladowe, informacje o materiale z którego wykonano opakowanie, normalnie i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie, narażenie na działanie produktu kosmetycznego, narażenie na działanie substancji, profil toksykologiczny substancji, działanie niepożądane i ciężkie działania niepożądane, informacje o produkcje kosmetycznym, wnioski z oceny, ostrzeżenia i instrukcje stosowania umieszczone na etykiecie, rozumowanie, kwalifikacje eksperta
 • oznakowanie produktów kosmetycznych.

 

W Oddziale wyodrębniono cztery sekcje:


Sekcja Żywienia Zbiorowego Otwartego realizuje zadania w zakresie nadzoru nad obiektami typu:

 • lokale gastronomiczne (restauracje, bary, drink-bary)
 • zakłady małej gastronomii
 • wagony restauracyjne i barowe
 • automaty do lodów
 • tymczasowe stoiska gastronomiczne
 • obiekty ruchome (samochody i przyczepy gastronomiczne)
 • środki transportu
 • inne zakłady żywienia zbiorowego otwartego

 

Sekcja Żywienia Zbiorowego Zamkniętego, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków realizuje zadania w zakresie nadzoru nad obiektami typu:

 • stołówki pracownicze
 • bufety przy zakładach pracy
 • stołówki w domach wczasowych
 • bloki żywienia w szpitalach
 • kuchnie niemowlęce
 • bloki żywienia w sanatoriach i prewentoriach
 • bloki żywienia w domach opieki społecznej
 • stołówki w żłobkach i domach małego dziecka
 • stołówki szkolne
 • stołówki w bursach i internatach
 • stołówki na koloniach/półkoloniach/obozach/zimowiskach
 • stołówki w przedszkolach
 • stołówki w domach dziecka i młodzieży
 • stołówki studenckie
 • stołówki w zakładach specjalnych i wychowawczych
 • zakłady usług cateringowych
 • obiekty agroturystyczne
 • mieszkania prywatne
 • środki transportu
 • inne zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego

 

 Sekcja Przetwórstwa i Obrotu Hurtowego realizuje zadania w zakresie nadzoru nad obiektami typu:

 • super i hipermarkety
 • magazyny hurtowe (w tym hurtownie suplementów)
 • wytwórnie lodów
 • automaty do lodów
 • wytwórnie tłuszczów roślinnych i mieszanin tłuszczów zwierzęcych z roślinami
 • piekarnie
 • ciastkarnie
 • przetwórnie owocowo-warzywne i grzybowe
 • browary i słodownie
 • wytwórnie napojów bezalkoholowych i rozlewnie piwa
 • wytwórnie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i stołowych
 • zakłady garmażeryjne
 • zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego
 • wytwórnie makaronów
 • wytwórnie wyrobów cukierniczych
 • wytwórnie koncentratów spożywczych
 • wytwórnie octu, majonezu i musztardy
 • wytwórnie chrupek, chipsów i prażynek
 • wytwórnie suplementów diety
 • wytwórnie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • wytwórnie substancji dodatkowych
 • cukrownie
 • środki transportu
 • inne wytwórnie żywności

 

Sekcja Obrotu Detalicznego realizuje zadania w zakresie nadzoru nad obiektami typu:

 • sklepy spożywcze
 • kioski (w tym na targowiskach)
 • obiekty ruchome i tymczasowe
 • środki transportu
 • inne obiekty obrotu żywnością

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie