Oddział Epidemiologii

Zakres działania Oddziału Epidemiologii

Do zakresu działania Oddziału Epidemiologii należą w szczególności:

  1. dokonywanie analiz i ocen stanu epidemiologicznego;
  2. nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych;
  3. nadzór i współudział w opracowywaniu programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciw epidemicznej oraz kontrola realizacji przez podmioty lecznicze tych programów i planów;

Czytaj dalej ...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż z dniem 23 kwietnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. z 2014 r., poz. 459). Rozporządzenie to określa wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu oraz okoliczności i sposób dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, o których mowa jw. Ponadto cytowane rozporządzenie określa wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz podmioty, którym są przekazywane zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.

Formularze zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych należy przesyłać: przesyłką poleconą lub przekazywać bezpośrednio za pokwitowaniem w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i oznaczeniem „ZLB”, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej,jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy- w sposób zapewniający pełną ochronę przed ujawnieniem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (§ 8 wyżej cytowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 25 marca 2014 roku).

 

Jednocześnie przypomina się że powyższe zgłoszenia kierownik laboratorium wykonującego badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ma obowiązek dokonać w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego wyniku państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla siedziby laboratorium, w którym rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną [art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1866).

 

 

 

Załącznik:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. z 2014 r., poz. 459).

 

Wyk. M. Jackowska  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż z dniem 10 sierpnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 848). Rozporządzenie to określa wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu są dokonywane zgłoszenia, jak również sposób dokonywania zgłoszeń o których mowa [art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 947] Ponadto cytowane rozporządzenie określa wzory formularzy zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej,  lekarz, felczer albo kierownik szpitala przesyła przesyłką poleconą w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i symbolem „ZLK” lub przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej, jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy, bądź przekazuje bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem– w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (§ 9 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 roku).

Jednocześnie przypomina się, że powyższe zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej [art. 27 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.).]

 

Załącznik:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 848).

 

 

 

 

Wyk. Barbara Stabach

Podkategorie

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie