Postępowanie z odpadami medycznymi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 24 października 2017 r. poz. 1975, ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975). Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 24 listopada 2017 r.

Powyższe informacje udostępniane są podmiotom leczniczym wykonującym działalność medyczną w celu wdrożenia postanowień rozporządzenia oraz opracowania stosownej procedury postępowania z odpadami medycznymi.

W załączeniu ww. rozporządzenie:

dziennikustaw.gov.pl

 

 

Opracowała: B. Pęczalska

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w dniu 15 listopada 2017 r. Dzienniku Ustaw pod poz. 2110 opublikowana została ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta zmienia m.in. ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) poprzez dodanie w art. 207 po aktualnie obowiązujących ust. 1 i 2 o następującej treści:

„1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej.”;

ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania, o którym mowa w ust. 2, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów. Opinia ta jest wydawana w formie postanowienia.

4. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje postanowienie, o którym mowa w ust. 3, właściwemu organowi prowadzącemu rejestr.”

Ustawa ta, w tej części, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 30 listopada 2017 r.

Działalność lecznicza. Wnioski dotyczące wydania opinii sanitarnej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty, które zamierzają wykonywać działalność leczniczą nie mają obowiązku uzyskania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej w zakresie  spełnienia wymagań  ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, albowiem decyzje takie nie są wymagane w procesie rejestracji podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Stan taki jest wynikiem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 960), która weszła  w życie z dniem 15 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 1 pkt 35 lit. c) tejże ustawy, w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej skreślono w art. 100 ustęp 5, który dotychczas obligował podmiot wykonujący działalność leczniczą do uzyskania wskazanej na wstępie decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Niemniej jednak, w przypadku, gdy podmiot będzie chciał uzyskać opinię sanitarną, może zwrócić się z prośbą do tut. Inspektora o wydanie takiej opinii, potwierdzającej, że w obiekcie, w którym planuje się prowadzenie działalności leczniczej zostały spełnione  warunki higieniczno – sanitarne do prowadzenia działalności zgodnie z przeznaczeniem i spełnia on wymogi zawarte w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2019 r. poz. 595).

 

 

Wniosek do pobrania oraz przykładowy wzór wypełnienia.

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie