Komunikaty

Komunikat nr 2 - dla mieszkańców miejscowości Kleszczów,w gminie Zabierzów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kleszczów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniu 27 listopada  2020 r. z punktu: hydrofornia   oraz z punktów czerpalnych znajdujących się na sieci ww. wodociągu stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi podawanej wodociągiem publicznym Kleszczów

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych. 

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krakowie

 

 

Opracowała: Magdalena Palusińska
data aktualizacji: 30 listopada 2020 r.

 

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Rzeplin podawana dla mieszkańców miejscowości: Rzeplin oraz części Szczodrkowic z wyłączeniem przysiółka ,,Dąbki” jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli (w ilości 8 jtk./100 ml wody; wartość parametryczna 0 jtk/100 ml ) dostarczanej z wodociągu publicznego Rzeplin w gminie Skała, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę konsumentów miejscowości: Rzeplin oraz części Szczodrkowic z wyłączeniem przysiółka ,,Dąbki” wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

„Woda z wodociągu publicznego Rzeplin podawana dla mieszkańców miejscowości: Rzeplin oraz Szczodrkowice z wyłączeniem przysiółka „Dąbki”jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi, po uprzednim przegotowaniu. Woda wykorzystywana do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków, niemowląt, dzieci do lat 2 oraz osób z obniżoną odpornością, powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu. W związku z powyższym tut. Inspektor Sanitarny informuje, że nie należy pić wody surowej, wodę wykorzystywaną do picia należy gotować min. 2 minuty. Wodę można używać do celów sanitarno -higienicznych, tj. mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet”.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków, niemowląt, dzieci do lat 2 oraz osób z obniżoną odpornością.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowaniamoże być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Justyna Mucha 
data aktualizacji: 26 listopada 2020 r.

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Kleszczów podawana dla mieszkańców miejscowości: Kleszczów jest niezdatna do spożycia przez ludzi.”

Dotyczy konsumentów w miejscowości Kleszczów korzystających z wody podawanej z wodociągu publicznego Kleszczóww gminie Zabierzów.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli dostarczanej z wodociągu publicznego Kleszczów w gminie Zabierzów, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:Kleszczów wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej przez PPIS w Krakowie w dniu 24 listopada 2020 r. z wodociągu publicznego Kleszczów stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 350j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu przez konsumenta skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie jakozarządzający wodociągiem publicznym Kleszczów został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Justyna Mucha 
data aktualizacji: 25 listopada 2020 r.

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowościParyż,w gminie Krzeszowice zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowa Góra – Paryż

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniach 19 października 2020 r. – 20 października 2020 z punktu Nowa Góra Paryż – ujęcie oraz z punktów czerpalnych znajdujących się na sieci ww. wodociągu stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi podawana dla konsumentów w miejscowości Paryż.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych. 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracował: Alicja Piórkowska-Więsyk
data aktualizacji: 22 października 2020 r.

Komunikat nr 1 „Woda z wodociągu publicznego Lesieniec – Grzegorzowice podawana dla mieszkańców miejscowości: Sieciechowice (poza ul. Wspólną oraz częścią ul. Ks. T. Banacha), Lesieniec, Zagaje, Grzegorzowice Wielkie, Grzegorzowice Małe jest

Dotyczy mieszkańców miejscowości Sieciechowice (poza ul. Wspólną oraz częścią ul. Ks. T. Banacha), Lesieniec, Zagaje, Grzegorzowice Wielkie, Grzegorzowice Małe zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lesieniec - Grzegorzowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Lesieniec Grzegorzowice w gminie Iwanowice, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Sieciechowice (poza ul. Wspólną oraz częścią ul. Ks. T. Banacha), Lesieniec, Zagaje, Grzegorzowice Wielkie, Grzegorzowice Małe, wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 19 października 2020 r. z wodociągu publicznego Lesieniec Grzegorzowice stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli w ilości 41 NPL w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 NPL w 100 ml wody).

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli

Wodę można wykorzystywać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet, czynności porządkowych.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp z o.o. ul. Jana Pawła II 3, Iwanowice Włościańskiejakozarządzający wodociągiem publicznym Lesieniec - Grzegorzowice zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracował: Bartosz Sipczyński 
data aktualizacji: 20 października 2020 r.

Komunikat nr 4 - bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”, zlokalizowanym na terenie zbiornika Brzegi II przy ul. Trakt Papieski w Krakowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonego badania próby wody nr LW/2077/NS/2020 pobranej w dniu 25 sierpnia 2020 r. w ramach kontroli urzędowej i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych z kąpieliska o nazwie „Kąpielisko Przystań Brzegi”, które znajduje się na terenie zbiornika Brzegi II przy ul. Trakt Papieski w Krakowie

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 31 sierpnia 2020 r.

Komunikat nr 5 - bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Kryspinów”, zlokalizowanym na terenie Zalewu na Piaskach w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonego badania próby wody nr LW/1984/NS/2020 pobranej w dniu 25 sierpnia 2020 r. w ramach kontroli urzędowej i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych o nazwie „Kąpielisko Kryspinów”, zlokalizowanym na terenie Zalewu na Piaskach w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

stwierdza przydatność wody do kąpieli

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 28 sierpnia 2020 r.

Ważna informacja dla mieszkańców miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, którzy uzyskali dodatni wynik wymazu potwierdzający zakażenie SARS-COV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przekazuje informacje uzyskane od Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:

Pacjenci przebywający w izolacji domowej, a jednocześnie pozostający pod opieką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia związanego z zakażeniem SARS-CoV-2 mogą uzyskać informację pod numerami telefonu: 12 400 38 83 oraz 12 400 38 84, czynne w dni powszednie w godzinach 08:00-15:00, pod którymi dyżurują lekarze.

Dodatkowo Szpital uruchomił dla pacjentów ogólną infolinię pod numerami telefonów: 12 400 34 28 czynną w dni powszednie w godzinach 08:00 – 15:00.

Informacje również dostępne są na stronie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie www.su.krakow.pl

Ponadto PPIS w Krakowie informuje, iż pacjenci bezobjawowi lub skąpoobjawowi z pierwszorazowym dodatnim wynikiem potwierdzającym zakażenie SARS-CoV-2 powinni zgłosić się osobiście do SOR Oddziału Zakaźnego Budynek J Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2, w dni powszednie w godz. 8:00 – 14:00 wyposażeni w maseczkę, coś do picia i jedzenia.

Komunikat nr 4 - bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Kryspinów”, zlokalizowanym na terenie Zalewu na Piaskach w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonego badania próby wody nr LW/1984/NS/2020 pobranej w dniu 18 sierpnia 2020 r. w ramach kontroli urzędowej i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych o nazwie „Kąpielisko Kryspinów”, zlokalizowanym na terenie Zalewu na Piaskach w miejscowości Budzyń, gmina Liszki

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krakowie

mgr inż. Małgorzata Kadłuczka

Kierownik Oddziału Higieny Pracy

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 25 sierpnia 2020 r.

 

 

 

Komunikat nr 5 - bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku o nazwie ,,Kąpielisko Plaża Bagry”, zlokalizowanym na terenie zbiornika Bagry Wielkie przy ul. Koziej w Krakowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), § 4 ust. 1. pkt 1 a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)mając na uwadze otrzymane sprawozdanie z przeprowadzonego badania próby wody nr 2895/2020 pobranej w dniu 17 sierpnia 2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku o nazwie „Kąpielisko Plaża Bagry”, zlokalizowanym na terenie zbiornika Bagry Wielkie przy ul. Koziej w Krakowie

stwierdza przydatność wody do kąpieli

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Krakowie

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 21 sierpnia 2020 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie