Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi monitoringu pożarowego z systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanego w budynku

Data: 10 września 2020 r.
Nasz znak:AD-25-303/20

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi monitoringu pożarowego z systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanego w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9.

 1. Opis przedmiotu zamówienia;

Świadczenie usługi monitoringu pożarowego - transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych z systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanego w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9 do centrum odbiorczego alarmów pożarowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i centrum odbiorczego sygnałów uszkodzeniowych danego Operatora.Wszelkie koszty związane z montażem
i użytkowaniem urządzenia UTA należy wkalkulować w cenę usługi.

Usługa obejmować będzie niżej wymieniony zakres prac (Wymagania minimalne):

 1. podłączenie systemu sygnalizacji pożarowej budynku PSSE w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9 do centrum odbiorczego alarmów pożarowych w Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;

 2. całodobowe monitorowanie przez Centrum Operatora lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej dwoma niezależnymi torami transmisji (drogą radiową i telefoniczną).Monitorowanie polegać będzie na automatycznym przyjmowaniu sygnału alarmu (zgłoszenia), przez urządzenie transmisji alarmów jego rejestrowaniu i bezzwłocznym przekazywaniu sygnału alarmu pożaru za pośrednictwem Stacji Monitorowania Alarmu Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;

 3. obsługę stacji monitorowania alarmów, tworzenie baz danych i ich aktualizację;

 4. aktualizację danych dotyczących obiektu Zamawiającego;

 5. w ramach usługi – monitorowanie sygnałów z systemu sygnalizacji pożarowej, Operator zobowiązuje się do przyjmowania, rejestrowania i przekazywania osobom wskazanym przez Zamawiającego następujących sygnałów:

  1. sygnału alarmu pożarowego;

  2. uszkodzenie lub wyłączenie Centrali Sygnalizacji Pożaru (CSP) zainstalowanej w centrum monitoringu;

  3. zaniku zasilania podstawowego;

  4. włamania do urządzenie transmisji alarmów;

  5. przerwania połączenia pomiędzy urządzeniem transmisji alarmu, a Centralą Sygnalizacji Pożaru (CSP);

 6. przekazanie miesięcznego wydruku zdarzeń przygotowanego na żądanie Zamawiającego;

 7. bezpłatnego przeszkolenia wskazanych pracowników z zakresu obsługi urządzeniem transmisji alarmu podczas odbioru monitoringu;

 8. posiadania podpisanej umowy z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej na prowadzenie monitoringu pożarowego na terenie położenia siedziby PSSE w Krakowie na okres realizacji zamówienia;

 9. do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy podłączenie do instalacji systemu sygnalizacji pożarowej wraz z uruchomieniem i konfiguracjaurządzenia transmisji alarmów w miejscu przeznaczenia. Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta oświadczenia Wykonawcy, iż posiada on niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotowej usługi.

 

 1. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

  2. Płatność za wykonaną usługę odbywać się w miesięcznych ratach, przelewem bankowym w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

 2. Termin i składania ofert:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lubw siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy
ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, II piętro p. 120 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2020 r. do godz. 11:00.

 1. Kontakt:

Informacji udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 69 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Uwagi:

  1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi, projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapiebez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach
  ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego
  o numerze 000000024349.

 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-93-72, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka
  w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-93-72 wew. 150, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi monitoringu pożarowego (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa
  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.

 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie
  z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania2 (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-96

Ogłoszenia wyników w sprawie zapytania ofertowego na na wykonanie usługi wycinki drzew

Kraków, dnia 7 września 2020 r.
Znak sprawy: AD-25-292/20

Do wszystkich dostawców 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi wycinki drzew na terenie nieruchomości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

GARDENWORK Artur Szczudłoos. Wandy 32/33c, 31-907 Kraków
cena brutto – 2 400,00zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę mebli biurowych.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2020 r.
Znak sprawy: AD-25-265/20

 

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę mebli biurowych, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowe Lotar 1 sp. J. Jarosław Wójcik, Małgorzata Wójcik ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków cena brutto – 4 426,77 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe - cena na wykonanie usługi wycinki drzew na terenie nieruchomości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Nasz znak: AD-25-292/20
Data: 27 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wycinki drzew na terenie nieruchomości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Krakowie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wycinka 3 drzew znajdujących się na terenie nieruchomości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9.

Zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera również:

 1. uzyskanie na postawie pełnomocnictwa PSSE w Krakowie decyzji właściwego organu na wycięcie drzew;

 2. pocięcie drzew na kawałki o długości 0,5 m i złożenie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego;

 3. wykarczowanie pniaków wyciętych drzew;

 4. uzupełnieni ziemi w miejscu wykarczowanych pniaków;

 5. uporządkowanie terenu (wszystkie inne pozostałości po wycince tj. między innymi trociny, gałęzie oraz resztki drewna) polegające na zgrabieniu terenu, zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

 6. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia 30 października 2020 r.

  2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

 7. Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2020 r. do godz. 11:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.

  2. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

  3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu  zamówienia – wynikające zarówno z opisu przedmiotu zamówienia jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz uwzględniające inne nie ujęty elementy, a konieczne do wykonania przedmiotu  zamówienia, w tym miedzy innymi koszty robót tymczasowych i towarzyszących, zabezpieczających teren wykonywania usługi.

  4. Składając ofertę należy podać termin realizacji zamówienia.

  5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 8. Kontakt:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 693 035 308 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Uwagi:

  1. Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym należy przeprowadzić ww. prace.

  2. Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszystkich koniecznych uprawnień w zakresie ww. prac.

  3. Prace muszą być wykonywane profesjonalnie, zgodnie ze sztuka ogrodniczą oraz przepisami BHP.

  4. Prace należy przeprowadzić w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami oraz zagospodarowaniem terenu. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac.

  5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowi/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.

  6. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami,  w tym w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej. W trakcie prowadzonych prac do Wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzonych prac.

  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zlecenia wykonania części prac.

  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapiebez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach
  ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego
  o numerze 000000024349.

 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-93-72, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka
  w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.

 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-93-72 wew. 150, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi wycięcia drzew (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa
  w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.

 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie
  z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).

 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),

  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),

  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-69

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Kraków, dnia 6 sierpnia 2020 r.
Znak sprawy: AD-25-265/20

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następujących firm:

Grupa 1 – Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym – 1 szt.
RABAKOM I. Klimas Sp. J. ul. Budryka 6, 31-072 Kraków cena brutto 6 387,00 zł.

Grupa 2 – Komputer przenośny – 1 szt.
NNK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. J. ul. Tatarska 5, 31-103 Kraków cena brutto 6 499,32zł.

Grupa 3 – Komputer przenośny z systemem operacyjnym – 2 szt.
NNK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. J. ul. Tatarska 5, 31-103 Kraków cena brutto 7 997,46zł.

Grupa 4 – Program biurowy – 1 szt.
BINO COMPUTERS Sp. J. ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice cena brutto – 1 002,45 zł.

Grupa 5 – Urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt.
Copy Felix Ludwik Tuszyński ul. Eisenberga 7, 31-523 Kraków cena brutto 11 808,00zł.

Grupa 6 – Monitor – 5 szt.
BINO COMPUTERS Sp. J. ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice cena brutto 4 305,00zł.

Grupa 7– Skaner – 1 szt.
BINO COMPUTERS Sp. J. ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice cena brutto 664,20 zł.

Grupa 8 – Podstawki pod laptopa – 40 szt.
NNK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. J. ul. Tatarska 5, 31-103 Kraków cena brutto 2 361,60 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie