Dotyczy ogłoszenia wyników w sprawie zapytania ofertowego na ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego

Znak sprawy: AD-25-423/20
Data: 2 grudnia 2020 r.

 

Do wszystkich dostawców

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Oddział Grupy STU Ergo Hestia S.A, ul. Dobrego Pasterza 52 lok. L2, 31-416 Kraków – składka za polisę – 3 937 zł.

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę opraw oświetleniowych oraz świetlówek typu LED

Nasz znak: AD-25-424/20
Data: 2 grudnia 2020 r.

 

Zamawiający informuje, że w dniu 1 grudnia 2020 r. Wykonawca zwrócił się do niego z pytaniami dotyczącym zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami na nie, bez ujawniania źródła zapytania:


1. Proszę o dopuszczenie zaoferowania panelu LED o mocy 40W i strumieniu 4000lm (l00lm/W).
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
2. Określona barwa panelu jako „zimna" to 4000K?
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający informuje, iż barwa panelu to 4000K.
 
3. Proszę o dopuszczenie ramki zatrzaskowej do panelu o wymiarach 600x600x48mm, wykonanej z aluminium lub ramki zatrzaskowej wykonanej z plastiku o wymiarach 60 x 60 x 44mm, pasujących do wyżej wymienionego panelu.
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza ramki zatrzaskowe do panelu wykonane tylko
z aluminium.
 
4. Proszę o dopuszczenie zaoferowania tuby LED zasilanej jednostronnie napięciem 230V o długości l,2 m o mocy 18W i strumieniu 1800lm.
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zamawiający wyraża zgodę.
 
 

wyk. Maria Lisak, tel. 12 430-70-69

Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie samochodów służbowych

Nasz znak: AD-25-426/20
Data: 27 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliw płynnychpoprzez tankowanie samochodów służbowych PSSE w Krakowie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw: etyliny Pb-95 oraz oleju napędowego dla potrzeb PSSE w Krakowiez zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów służbowych w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
   • benzyna bezołowiowa 95 – około 4600 litrów
   • olej napędowy ON – około 2800 litrów
  2. Tankowania odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy do jej wyczerpania. Zamawiający informuje, iż podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów co do ilości, ze względu na aktualne potrzeby w takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania.
  3. Każdorazowo sprzedaż paliwa będzie dokonywana po cenie obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego rabatu wyrażonego w złotych polskich, naliczanego od ceny brutto. W/w rabat będzie stały i niezmienny w czasie całego trwania umowy.
  4. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości paliw. Dokonywane zakupy rozliczane będą raz w miesiącu. Okres rozliczeniowy trwać będzie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Każdorazowo do faktury VAT Wykonawca dołączy dokładną ewidencję wykonanych transakcji. Zamawiający dopuszcza możliwość generowania e-faktur.
  5. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa przez każdy z pojazdów Zamawiającego – w systemie elektronicznym za pomocą karty paliwowej posiadającej kod przypisany do każdego pojazdu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżący monitoring transakcji na swoich stronach internetowych.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu 6 kart paliwowych na numery rejestracyjne pojazdów (z możliwością zwiększenia ich ilości) oraz 2 kart na okaziciela niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w ciągu 15 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy. Dokonanie pierwszej transakcji przy użyciu karty rozpocznie działanie całego systemu tankowania bezgotówkowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby kart paliwowych w trakcie obowiązywania umowy w sytuacji, gdy zmianie ulegnie liczba samochodów służbowych Zamawiającego, numer rejestracyjny samochodu, a także gdy karta ulegnie zniszczeniu.
  7. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty paliwowej, Wykonawca, po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego, dokona natychmiastowego zablokowania karty. Wykonawca wyda duplikat karty nieprawidłowo funkcjonującej z winy Wykonawcy bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Za kartę nową (na nowy pojazd) lub zniszczoną/zablokowaną z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci opłatę zgodną z cennikiem opłat i stawek Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek wydać ją Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania.
  8. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach Jakościowych.
  9. Wykonawca zobowiązuje się do okazywania świadectwa jakości sprzedawanych paliw na każde wezwanie Zamawiającego.
 2. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:
  1. Termin wykonania zamówienia od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
  2. Płatność przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
 3. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (załącznik nr 1) na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. godz. 11:00, podając cenę netto i brutto.

 1. Kontakt:

Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Maria Lisak pod numerem telefonu (12) 430 70 69 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Uwagi:
  1. Zamawiający będzie rozpatrywał ofertę całościowo.
  2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na bezgotówkową dostawę paliwa.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.plskrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną bezgotówkową dostawę paliw płynnych (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), dalej ustawą „Pzp”.
 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania2 (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-69

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę opraw oświetleniowych oraz świetlówek typu LED

Nasz znak: AD-25-424/20
Data: 30 listopada 2020 r.

 

Zamawiający informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. Wykonawca zwrócił się do niego z pytaniem dotyczącym zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Czy Zamawiający dopuści oprawy LED 60x60 cm ze zintegrowanym źródła światła w oprawie?
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza oprawy LED 60x60 cm ze zintegrowanym źródła światła w oprawie.

 

Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na dostawę opraw oświetleniowych oraz świetlówek typu LED

Informacja na stronę WWW

Nasz znak: 25 listopada 2020 r.
Data: AD-25-424/20

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę opraw oświetleniowych oraz świetlówek typu LED.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa panelowych opraw oświetleniowych typu LED, ramek do opraw oświetleniowych oraz świetlówek typu LED o następujących parametrach i ilościach:

 1. Panelowa oprawa oświetleniowa w ilość – 53 szt.w kolorze białym, do montażu natynkowego na suficie, o wymiarach 600 x 600mm, wyposażona w statecznik elektroniczny, który zapewnia niewielkie tętnienie światła, skuteczność świetlna systemu: do 100 lm/W, moc znamionowa 36,00W, temperatura barwowa 4000 K, barwa światła (oznaczenie) – biała zimna, strumień świetlny 3600 lm, kąt rozsyłu światła 120°, typ zabezpieczenia IP40;
 2. Ramka do panelowych opraw oświetleniowych LED w ilości – 53 szt. przeznaczona do natynkowego montażu paneli na klik, 63 mm, o wymiarach 600 x 600mm, wykonana z aluminium, malowana proszkowo na biało;
 3. Świetlówki typu LED w ilości – 110 szt. – świetlówka T8, o długości 1,2 m, kolor biały, barwa światła biała neutralna, moc znamionowa 16W, napięcie 230V, strumień świetlny 1700lm.
 4. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do 10 dni od podpisania umowy.
  2. Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
 5. Gwarancja:
  1. Wykonawca zapewnia gwarancję na przedmiot zamówienie nie krótszą niż 24 miesiące od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.
  2. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wcześniej nie użytkowany.
  3. Składając ofertę należy podać, na jaki okres udziela się gwarancji.
 6. Dostawa:
  1. Wykonawca zapewnia na swój koszt dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków w terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.
  2. Dostawa realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna być realizowana w godzinach pracy PSSE w Krakowie.
  3. Składając ofertę należy podać termin, w jakim dostawa może zostać zrealizowana.
 7. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia2020 r. do godz. 11:00, podając cenę netto i brutto za całość zamówienia.
  2. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Kontakt:

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 69 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Uwagi:
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości opraw oświetleniowych i świetlówek do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
  2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na dostawę przedmiotu zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapiebez podania przyczyny.

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca jednostką budżetową oraz podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-93-72, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pssekrakow.plskrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
  1. Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-93-72 wew. 150, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podane dane osobowe we wszelkich dokumentach składanych przez Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opraw oświetleniowych oraz świetlówek typu LED (dane identyfikujące postępowanie/przedmiot zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ustawą „Pzp”.
 8. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.)).
 9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).
 10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
  1. usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
  3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-69

Kontakt

Dziennik Podawczy
centrala telefoniczna:
(12) 644-93-72;
(12) 644-99-64;
(12) 684 41 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie